سابقه پیش بینی ها

زمان انتخاب نتیجه مبلغ (تومان) ضریب
1